Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
“de Praktijk van Lynn”
2023 (www.lynnsinger.nl)

1. Algemeen

1.1 Algemene voorwaarden van toepassing zijnde op: Training, coaching, workshops en advies van particulieren of (professionals werkzaam in) organisaties.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lynn Singer-Veldink, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de daartoe bestemde offerte of het daartoe bestemde contract, waarbij akkoord op de offerte geven via email als rechtsgeldig wordt gezien.

1.4 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

2.3. Alle door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij er sprake is van contante betaling. De Opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

2.4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan over het openstaande bedrag aan Opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

2.5. Opdrachtnemer is in het hiervoor over 2.4. genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3. Annulering of verplaatsing

3.1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht tot en met een week van tevoren te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

3.2. Opdrachtgever voor een training heeft het recht deze schriftelijk en kosteloos te annuleren of verplaatsen tot en met één week van tevoren. Bij overschrijding van deze termijn wordt 50% van factuurbedrag in rekening gebracht.

3.3. Opdrachtgever voor een coaching- of adviesgesprek heeft het recht schriftelijk te annuleren tot en met 24 uur van tevoren. Bij overschrijding van deze termijn wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

3.4. Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

3.5. Bij doorlopende trainingen geldt een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de maand. Bevestiging van de opzegging geschied per mail.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Voor de coachings- en trainingsactiviteiten wordt geen BTW in rekening gebracht.

4.2. De gehanteerde dagdeel- of uurtarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten van (co)trainer/coach, tenzij anders vermeld in de offerte/afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor reiskosten wordt € 0,36 per kilometer in rekening gebracht, gerekend vanaf het kantooradres te Lonneker (Enschede).

5. Auteursrecht

5.1. Modellen, methodieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en coachings- en trainingmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

5.2. Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

6.2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

8. Klachtenregeling
8.1.Bij eventuele klachten graag contact opnemen per mail op info@lynnsinger.nl

Reacties zijn gesloten.